II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
"Transgresje Matematyczne"
15-19 Marca, 2015, Kraków, Polska

email: iscmt15@up.krakow.pl

Założenia konferencji

Idea konferencji narodziła się w środowisku polskich dydaktyków matematyki, którzy dostrzegają współczesną potrzebę integracji przedstawicieli pozornie odległych dziedzin naukowych. Chcemy poprzez cykl spotkań naukowych zachęcić do spojrzenia na ucznia i jego sytuację szkolną z różnych punktów widzenia. Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności: matematyków, dydaktyków matematyki, pedagogów, psychologów i filozofów.

Zgodnie z Pierwszym Prawem Ontologii Dymensjonalnej, sformułowanym przez austriackiego psychiatrę i psychoterapeutę, Viktora Frankla:

„Jeden i ten sam przedmiot rzutowany ze swego wymiaru na inne, niższe wymiary, odbija się w ten sposób, że jego dwa odbicia wzajemnie sobie przeczą.”

Uważamy za wartościowe zastosowanie tego prawa na gruncie różnorodności nauk.

Żaden z obrazów uzyskanych przez rzutowanie nie daje nam dokładnej i pełnej informacji o badanym obiekcie. Zawężanie pola uwagi tylko do jednego z obrazów, prowadzi w konsekwencji do powstawania fałszywych przekonań na temat obiektu. Świadomość istnienia innych niż postrzegany przez nas aktualnie “rzutów”, przekonuje nas o tym, że nie jesteśmy samowystarczalni.

Zgodnie z prawami ontologii dymensjonalnej, prawda leży zawsze w wyższym wymiarze. Przyjmując założenie, że nasze różnorodne doświadczenia życiowe i zawodowe są komplementarne, zapraszamy do wymiany poglądów, przekroczenia progu własnego punktu widzenia i wspólnego poszukiwania owej prawdy.

Zachęcamy uczestników spotkania do przygotowania krótkich komunikatów na temat własnych pomysłów dotyczących interdyscyplinarnych projektów badawczych lub inicjatyw edukacyjnych. Podczas konferencji przewidujemy specjalny czas na prezentację tych pomysłów. Mamy nadzieję, że taka forma aktywności konferencyjnej umożliwi Państwu lepsze wzajemne poznanie, znalezienie osób o podobnych zainteresowaniach naukowych i nawiązanie współpracy opartej o wspólną pasję i zjednoczone siły.

Tematy

 1. Dydaktyka matematyki jako dziedzina nauki in statu nascendi.
 2. Psychologia matematyki. Psychologiczne aspekty uczenia się matematyki.
 3. Filozofia matematyki: platonizm versus podejście problemowe.
 4. Edukacja matematyczna: pomost między teorią a praktyką.
 5. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych w uczeniu się matematyki.
 6. Pułapka kontraktu dydaktycznego.
 7. Nauczanie matematyki w XXI wieku: nowe metody, nowe cele, nowe treści.

Podczas konferencji odbędą się:

 • Wykłady plenarne
 • Wystąpienia w sesjach
 • Warsztaty
 • Otwarte Dyskusje

Obrady będą odbywać się w dwóch językach: angielskim i polskim. Jeden wykład wygłoszony zostanie w języku francuskim. Wykłady plenarne i warsztaty będą tłumaczone z języka angielskiego/francuskiego na polski i odwrotnie.

Patron główny:
Sponsorzy:


Partnerzy medialni:

Partnerzy strefy wystawienniczej:
Wykonanie: Paweł Solarz
logo UP logo MEN logo MNiSW logo Województwa małopolskiego
logo miasta Kraków logo GWO logo KNP logo ORE logo SNM